Sorag-jogap

Streetygy-ýygydan Gün köçesiniň yşyklary soraglar we jogaplar
Gün çyralary, adatça, zerurlyklaryňyza laýyk gelýär.Londonda gurnamak üçin ajaýyp ulgam Dubaýda gurmak üçin amatly däl.Iň oňat çözgüt bilen üpjün etmek isleseňiz, bize has giňişleýin maglumat ibermegiňizi haýyş edýäris.

Gün çyralarymyzy has gowy sazlamak üçin bize bermeli maglumatlaryňyz haýsylar?

1.Günde güneşli sagatlar ýa-da köçe çyralary takyk şäher gurlar
2. Ol ýerde ýagyş möwsüminde näçe yzygiderli ýagyşly gün bar?(Möhüm, sebäbi ýagtylygyň 3 ýa-da 4 ýagyş gününde az güneşli işläp biljekdigine göz ýetirmeli)
3. LED lampanyň ýagtylygy (mysal üçin 50Watt)
4. Gün şöhlesiniň her gün işleýän wagty (mysal üçin 10 sagat)
5. Polýuslaryň beýikligi ýa-da ýoluň ini
6. Suratlary gün lampalarynyň oturdyljak ýerlerinde hödürlemek iň gowusydyr

Gün sagady näme?

Gün sagady, klimat we howa ýaly faktorlary tanap, gün energiýasyny öndürmek üçin ulanylyp bilinjek belli bir wagtda ýerdäki gün şöhlesiniň intensiwligini ölçemegiň birligi.Günüň doly sagady günortan gün şöhlesiniň intensiwligi bilen ölçelýär, günüň doly sagadyndan az bolsa günortan öň we soň birnäçe sagat dowam eder.

Kepillikleriň haýsy görnüşleri bolar?

Gün paneli: 10 ýyl kepillik bilen iň az 25 ýyl elektrik öndürmek kuwwaty
LED çyrasy: Iň az 50.000 sagat ömri, 2 ýyllyk ähli kepillik bilen - lampa saklaýjy bölekleri, elektrik üpjünçiligi, radiator, ulaldyjy gaz, LED modullar we linzalar ýaly LED köçe çyralarynda hemme zady öz içine alýar.
Batareýa: 2 ýyl kepillik bilen 5-7 ýyl ömri
Dolandyryjy inwertor we ähli elektron bölekleri: Adaty ulanylyşy bilen azyndan 8 ýyl, 2 ýyl kepillik bilen
Polýus gün paneli ýaýy we ähli metal bölekleri: 10 ýyla çenli ömri

Bulutly günler bar bolsa näme bolýar?

Elektrik energiýasy her gün batareýada saklanýar we şol energiýanyň bir bölegi gije ýagtylygy işletmek üçin ulanylýar.Adatça, batareýa zarýad bermezden bäş gije ýagtylygy işleder ýaly ulgamyňyzy düzýäris.Diýmek, bulutly günlerden soň hem batareýada her gije ýagtylygy güýçlendirmek üçin köp energiýa bolar.Şeýle hem, gün paneli, bulutly bolanda-da batareýany zarýadlamagy dowam etdirer.

Lightagtylyk haçan açylmalydygyny we öçürilmegini nädip bilýär?

“BeySolar” kontrolleýjisi, ýagtylygyň haçan ýakyljakdygyny, gün ýaşanda we gün çykanda öçürmek üçin fotokell we / ýa-da taýmer ulanýar.Fotosurat günüň haçan çykýandygyny we günüň täzeden çykýandygyny kesgitleýär.“SunMaster” çyrany 8-14 sagatdan islendik ýerde dowam etdirip biler we bu müşderiniň isleglerine görä üýtgeýär.
Gün gözegçiligi, ýagtylygy haçan öçürmelidigini kesgitlemek üçin belli bir sagat öňünden kesgitlenen içki taýmerini ulanýar.Gün gözegçisi ýagtylygy daň atýança goýmaly bolsa, gün paneliniň naprýa .eniýesi arkaly günüň haçan çykjakdygyny (we ýagtylygy haçan öçürmelidigini) kesgitleýär.

Gün yşyklandyryş ulgamy üçin adaty tehniki hyzmat tertibi nähili?

Gün yşyklandyryş ulgamy üçin yzygiderli tehniki hyzmat ýok.Şeýle-de bolsa, gün panellerini arassa saklamak, esasanam tozanly howada peýdalydyr.

BeySolar näme üçin 40 + W Gün LED ulgamy üçin 24V ulanmagy maslahat berýär?

Gün LED ulgamy üçin 24V batareýa bankyny ulanmak baradaky teklibimiz, Gün LED ulgamymyzy işe girizmezden ozal geçiren gözleglerimize esaslanýar.
Gözleglerimizde näme etdik, hakykatdanam 12V batareýa bankyny, şeýle hem 24V batareýa bankyny synagdan geçirdik.

Gün şöhlesiniň taslamasyny sazlamak üçin näme bilmeli?

Gün şöhlesiniň taslamasyny sazlamak üçin ilki bilen üns bermeli zadymyz, gün energiýasy yşyklandyryş ulgamyny gurmagyň ýerleşýän ýeri we gün şöhlesiniň taslamasyny gurmak isleýän iň amatly ýeriňiz, sebäbi dürli ýerler we ýerüsti gün şöhlesiniň dürli derejeleri bar gün şöhlesiniň taslamasynyň netijesine täsir edip biler.

Batareýalara zarýad bermelimi?

Batareýalar 85% zarýad berilýär.Batareýalar dogry işläninden iki hepdäniň dowamynda 100% zarýad alar.

Gel batareýasy (VRLA batareýasy) näme?

Gel batareýasy VRLA (klapan bilen dolandyrylýan gurşun-kislota) batareýalary ýa-da jel öýjükleri diýlip hem bilinýär, kremniniň gelmegi bilen kislotany gooey Jell-O ýaly gaty massa öwürýär.Olarda adaty batareýadan az kislota bar.Gel batareýalary köplenç maýyplar oturgyçlarynda, golf arabalarynda we deňiz goşundylarynda ulanylýar.Gel batareýalaryny ulanmagyň birnäçe artykmaçlygy bar.

Gün çyralary näme?

Ylmy taýdan kesgitlän bolsa, gün çyralary LED lampalardan, fotoelektrik gün panellerinden we zarýad berilýän batareýalardan ybarat göçme yşyklandyryjydyr.

Gün / Wind Led köçe çyrasyny oturtmak üçin näçe sagat gerek?

Gün ýa-da ýel bilen işleýän LED köçe çyrasyny oturtmak hiç hili raketa ylmy däl, aslynda özi gurmak isleýän her bir adam muny aňsatlyk bilen edip biler.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?